ລ/ດ   

 

ແຈ້ງການເລກທີ

     

ເນື້ອໃນ


Download   

    

01

 

ແຈ້ງການເລກທີ 740


ແຈ້ງການອະນຸມັດທາງດ້ານຫຼັກການເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນແຫ່ງຊາດ 01 ມິຖຸນາ 2017      

 

Download


02

 

ແຈ້ງການເລກທີ 53

 

ແຈ້ງການສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ

   

Download


03

 

ແຈ້ງການເລກທີ 026    

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄກມ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

 

Download